Husdjur

Vallen är den viktigaste produktionsfaktorn på husdjurgården.

Gräsodlingen på husdjurgårdar har utvecklat sig enormt under de senaste åren. Mycket varierande växtperioder, torka och, å andra sidan, fukt kräver alltmer av vallar. Likadant har vallfodrets skördepotential utnyttjats fullständigt för bara en kort tid. På många gårdar är Naturcom känd som en partner av just vallodling. Med växtval och förnuftiga odlingsmetoder kan man utveckla vallodling angående produktivitet, väderriskhantering och omgivning.

Om fröblandningar

I våra fröblandningar finns det ungefär 5-10 olika komponenter. Varför är det så?

En effektiv och tålig vallodling kräver produktionspåverkan av tillräckligt många olika växter. Gräs är odlingssäkra, medan klövrar är högavkastande och högklassiga. Olika växtarter trivs under olika förhållanden och framhåller olika egenskaper  När man satsar på fröblandningen kan man välja den rätta blandningen för avsett ändamål.

Vallens specialegenskaper

  • Mjölkboskap – Kvalitet och skörd
  • Köttboskap – Avkastning och tålighet
  • Får – Smaklighet och främjande av djurhälsan
  • Häst – Slitstarkhet och låg energihalt

Odlingssäkerhet

Med odlingssäkerheten ökar man den genomsnittliga avkastningsnivån och förbereder sig till väderrisker.

Kvalitet

Man kan anpassa fodrets kvalitetsegenskaper med mångsidiga växtval.

Åkerns växttillstånd

Med vallodlingen kan man luckra upp och kvävegödsla jorden samt binda kol i marken

Husdjur utsäde och blandningar

Mitä kasveja lammastilan nurmituotannossa tyypillisesti viljellään?

Lammastiloilla suositaan usein lehteviä ja laidunnusta kestäviä heiniä ja palkokasveja. Ne maittavat lampaille erinomaisesti ja tarjoavat ravintoa läpi kasvukauden. Laadukkailla laitumilla voidaan nostaa tilan nurmien satotasoja ja toisaalta tasata satovaihteluita. Lammaslaitumien viljelykierto on usein niittonurmia pitempi, jolloin kestävien rehukasvien viljely todellakin kannattaa. Lisäksi hyvässä kunnossa olevasta laitumesta voidaan korjata myös säilörehua.

Timotejs roll i fröblandningar

Timotej är ett basgräs i nästan alla fleråriga vallar. Den är det mest producerade och odlade vallgräs i Finland och inte utan anledning: timotejs odlingssäkerhet är ojämförlig i Finland.