Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Naturcom Oy (0966779-2)

Kontaktinformation

Ahlströmintie 1 S
92400 Ruukki
(08) 270 7200
förstnamn.efternamn@naturcom.fi

Personuppgiftsansvarig

Teemu Rantsi
040 555 4005
teemu.rantsi@naturcom.fi

2. De registrerade

  • Kunder
  • Potentiella kunderna

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna lagrade i Naturcom Ab:s kundregister används för att sköta kundrelationer, berätta om tjänster, utveckla / planera företagets tjänster och andra funktioner eller för motsvarande ändamål, samt för maknadsföringssyfte.

4. Personuppgifter som lagrats i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktinformation

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • FO-nummer

Kundinformation

Information om köpta produkter / tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, och begäran om utövning av dessa rättigheter måste lämnas till företagets personuppgiftsansvarig på adressen teemu.rantsi@naturcom.fi

Rätten att granska

Den registrerade kan granska den information som vi har lagrat i registret.

Rätten att rätta uppgifter

Den registrerade kan begära att oprecisa och felaktiga personuppgifter rättas.

Rätten att göra invändning

Den registrerade har rätt att göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter, om han/hon upplever att uppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätten att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att be om radering av uppgifter, om behandlingen av uppgifter är inte nödvändig. Vi behandlar raderingsbegäran, varefter vi antligen raderar uppgifterna eller anger ett motiverat skäl för varför vi inte kan radera uppgifterna.

Man måste beakta att den registeransvarige kan ha en laglig eller annan rättighet att inte radera de begärda uppgifterna. Den registeransvarige är skyldig att bevara bokföringsmaterialet för en bestämd tid (minst tio år) enligt bokföringslagen (kapitel, 2, 10 §). Av detta skäl materialet som rör bökföringen kan inte raderas innan tidsfristen går ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter grundar sig endast på ett samtycke, och inte på kundförhållande eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycket.

Den registrerade kan klaga på ett beslut till dataombudsmannen

Den registrerade har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av de omstridda uppgifter tills begäran har fått ett beslut.

Rätt att klaga

Den registrerade har rätt att anföra ett klagomål till dataombudsmannen, om han/hon upplever att vi bryter mot gällande lagstifningen i behandlingen av personuppgifter. Kontaktinformation av dataombudsmannen: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga informationskällor

Personuppgifter samlas in från kunden själv i samband med att kundförhållanet uppstår samt från den registeransvariges tjänstesystem via elektroniska blanketter. Ytterligare uppdaterar vi information från myndighetskällor och andra serviceleverantörer, för att säkerställa att informationen är aktuell.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut  i marknadsföringssyfte utanför Naturcom Ab eller dess samarbetspartner (t.ex. boktryckeri).

8. Lagringstid för uppgifterna

Regelmässigt lagras uppgifterna bara så länge som kundförhållandet varar. Den registrerade kan själv lämna vår marknadslista via en länk som finns i alla våra marknadsföringsebrev eller genom att sckicka ett meddelande till: teemu.rantsi@naturcom.fi

9. Behandlare av personuppgifter

Den registeransvarige och dess arbetare behandlar uppgifterna. Vi kan också delvis utkontraktera behandlingen av personuppgifter till en  tredje part, varefter vi garanterar med avtalsmässiga arrangemang att uppgifterna behandlas enligt den gällande dataskyddslagen och annars behörigt.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifterna överförs inte till stater utanför EU eller EES.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte uppgifterna till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

12. Användning av cookies och webbplatsdata

Vi använder cookies och andra liknande tekniker, såsom lokala lager, för att samla in information om användarens terminal. En cookie är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens terminal. Cookies innehåller ofta en anonym unik identifierare, med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker vår webbplats.

Vår webbplats använder Google Analytics -tjänsten.

Vi har också länkar till andra webbplatser och tjänster. Vi tar inte ansvar för de här externa webbplatsernas integritetspolicy eller innehåll. Tredje parter kan sätta cookies på användarens terminal när användaren besöker våra sidor för att beräkna besökarmängder av olika webbplatser.